بررسی مقایسه‌ای وضعیت موجود نگرشی، رضایتمندی و عملکردی کارکنان شرکت پتروشیمی فجر
در این پروژه بررسی مقایسه ای وضعیت موجود نگرشی، رضایتمندی و عملکردی کارکنان شرکت پتروشیمی فجر در راستای اجرای مدل تعالی سازمانی EFQM انجام شد.
پایان یافته
1394/01/01
1399/04/03
کار فرما
شرکت فجر انرژی خلیج فارس با پارک علم و فناوری خوزستان
اهداف طرح

در این پژوهش قصد بر آن است که با استفاده از روش بازخورد پیمایشی و بهره گیری از روش­های مطالعه میدانی به ویژه پرسشنامه، وضعیت موجود متغیرهای نگرشی، عملکردی و رضایتمندی کارکنان مشخص، و نتایج حاصله با نتایج بدست آمده در سال 1393 مقایسه گردیده تا پیشرفت ها یا عدم پیشرفت­های حاصله در راستای مدل تعالی سازمانی مشخص و برای تقویت یا رفع آنها تدابیر لازم اندیشیده شود. همچنین، نتایج حاصل با نتایج بدست آمده از شرکت فولاد خوزستان نیز مقایسه خواهد شد تا جایگاه شرکت پتروشیمی فجر در مقابل شرکت فولاد خوزستان مشخص گردد.

زمانبندی طرح
5 ماه پس از تعریف پروژه
فعالیت های اجرایی

تعیین وضعیت موجود سازه­های نگرشی، عملکردی و رضایتمندی به منظور بسترسازی لازم جهت مدل تعالی سازمانی EFQM.

تعیین وضعیت موجود سازه­های نگرشی (خشنودی شغلی، تعهد سازمانی، ارزشها، اثربخشی نظرسنجی).

تعیین وضعیت موجود سازه­های عملکردی (عدالت سازمانی، رهبری تحولی، ارزشیابی عملکرد شغلی، ایمنی، محیط زیست، بهداشت و درمان، اثربخشی

 برنامه­ های آموزشی، گرانباری نقش، تعارض نقش، امنیت شغلی، ارتباطات سازمانی).

تعیین وضعیت موجود سازه­های رضایتمندی (انگیزش شغلی، بهداشت و درمان، تسهیلات و خدمات، استرس شغلی).

مشخص کردن نقاط قوت و ضعف سازمان با استفاده از داده­های حاصله.

مقایسه نتایج حاصله با یافته­ های سال گذشته.

مشخص کردن نقاط بهبود یافته و نقاط تضعیف شده در مقایسه با سال گذشته.

مقایسه یافته­ های حاصل با یافته­ های بدست آمده از شرکت فولاد خوزستان.

 تعیین نقش متغیرهای جمعیت شناختی در وضعیت نگرشی، عملکردی و رضایتمندی کارکنان.

ارائه راهکارهای مرتبط جهت بهبود نقاط ضعف و تقویت بیش از پیش نقاط قوت.

تدبیر اندیشی در جهت بهبود وضعیت نگرشی کارکنان نسبت به شغل، سازمان و خدمات.

چاره اندیشی و ارائه راهکارهای عملی در راستای تقویت عملکرد سازمان.

 تلاش در جهت ارتقای سطح رضایتمندی کارکنان نسبت به سازمان با استفاده از بهبود بخشیدن به شرایط روانی.

تغییرات

شناسایی نقاط قابل بهبود در حوزه رضایتمندی کارکنان.

دستیابی به مکانیسم سنجش و پایش رضایتمندی کارکنان و ارتباط مولفه ها و فاکتورهای رضایتمندی کارکنان