فجر انرژی خلیج فارس / معرفی فجر / فایل صوتی معرفی فجر

فایل صوتی معرفی اولیه شرکت فجر انرژی خلیج فارس(پتروشیمی فجر سابق)

 

 

معرفی واحدهای فرایندی

 

 

چشم انداز سرمایه انسانی