فجر انرژی خلیج فارس / پژوهش و توسعه / پروژه های پژوهشی / پروژه های پژوهشی مصوب سال جاری