معرفی مرکز پژوهش و توسعه پتروشیمی فجر:

مرکز پژوهش و توسعه پتروشیمی فجر متولی اصلی تعریف ، تصویب و مدیریت اجرای فعالیتهای پژوهشی در راستای اهداف استراتژیک مجتمع می باشد.

شرح وظایف مرکز پژوهش:

مرکز پژوهش مسئولیت اجرای پروژه های پژوهشی در راستای اهداف زیر را بر عهده دارد :

1-توسعه مدیریت تکنولوژی

2-توانمندسازی و توسعه خلاقیت کارکنان

3-مدیریت مصرف خوراک

4-بهره وری تجهیزات و ماشین آلات

5-توسعه محصول و بازار

6-مدیریت هزینه ها

7-رعایت مسئولیت اجتماعی


- انتخاب و تصویب پروژه های هدفمند با زمانبندی مشخص و تشکیل تیمهای پژوهشی

تذکر مهم:

با توجه به وقت ارزشمند پژوهشگران محترم به این نکته دقت فرمائید که قبل از ارسال فرم کامل پیشنهاد پژوهشی، ابتدا فرم اولیه

پیشنهاد پژوهشی را تکمیل و به مرکز پژوهش پتروشیمی فجر ارسال نمائید. در نهایت پس از دریافت موافقت اولیه از طرف

مرکز پژوهش پتروشیمی فجر و هماهنگی که توسط این مرکز انجام می شود اقدام به ارسال فرم کامل پیشنهاد پژوهشی نمائید.

در صورت تصویب نهایی کلیات پیشنهاد پژوهشی در شورای پژوهشی، تامین اعتبار طرح با توجه به اولویت و اهمیت طرح انجام خواهد شد و این مطلب به موقع به اطلاع پیشنهاد دهندهء محترم خواهد رسید.