فجر انرژی خلیج فارس / پژوهش و توسعه / تماس با مرکز پژوهش

کانال های ارتباطی مرکز پژوهش و توسعه فجر

1-رییس مرکز آقای دکتر مجرد mojarrad.a@fajrco.com

2-کارشناس ارشد مرکز آقای لدنیladoni.m@fajrco.com

راهنمای تلفن های فجر را اینجا ببینید.