فجر انرژی خلیج فارس / پژوهش و توسعه / شورای پژوهشی مجتمع

اعضای شورای پژوهش شرکت پتروشیمی فجر :
رئیس مجتمع
رئیس بهره برداری
رئیس خدمات فنی
رئیس تعمیرات
رئیس مرکز پژوهش و توسعه
دو نفر مشاور به انتخاب مدیر عامل شرکت

اهم وظایف شورای پژوهشی:

تصویب سیاستها و اولویت های پژوهشی در سطح مجتمع
بررسی و انتخاب مشاور برای پروژه های پژوهشی
بررسی و تصویب پروژه های پژوهشی