جزییات مناقصه و مزایده

خرید 1/500/000 لیتر کلروفریک

مناقصه

96/01

پتروشیمی فجر

پتروشیمی فجر

0 ریال

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۱۱:۲۴

روزنامه دنیای اقتصاد

۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

ریال

داخلی

عادی

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۱۱:۲۴

نوبت اول 96/2/3

نوبت دوم 96/2/4

مهلت دریافت مدارک 5 روز پس از انتشار نوبت دوم


تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.