جزییات مناقصه و مزایده

استعلام نمونه گیری و اندازه گیری آلاینده های زیست محیطی پتروشیمی فجر

آگهی استعلام خدمات

HSE/97/005

پتروشیمی فجر

پتروشیمی فجر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی