جزییات مناقصه و مزایده

خرید رزین های آنیونی و کاتیونی

مناقصه

98/02 تجدید مناقصه

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

0 تومان

منقضی شده

توسعه ایرانی

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

ریال

داخلی

عادی

تجدید مناقصه 98/02

موضوع مناقصه : خرید رزین های آنیونی و کاتیونی

چاپ در روزنامه توسعه ایرانی 

تاریخ چاپ : 1399/03/11

98/02